?>

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn”

UBND HUYỆN VĂN BÀN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Số:       /QĐ-HPN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

  Văn Bàn, ngày ……  tháng 12  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể

“Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn”

`HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VĂN BÀN

 • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/06/2009;
 • Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Bàn;
 • Căn cứ công văn số 265/UBND-NLN ngày 25/03/2019 của UBND Huyện Văn Bàn về việc xem xét giao chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể trên địa bàn huyện Văn Bàn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban chấp hành Hội, bộ phận trực thuộc Hội và toàn thể hội viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3
 • Lưu VP Hội

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HUYỆN VĂN BÀN

CHỦ TỊCH HỘI

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc đăng ký, quản lý, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn” cho sản phẩm Vịt cổ nhung xanh của các hội viên Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Bàn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chăn nuôi và/hoặc kinh doanh sản phẩm “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn” và là hội viên của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Bàn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 1. Nhãn hiệu tập thể (NHTT) được đề cập trong Quy chế này là nhãn hiệu tập thể “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn” cho sản phẩm Vịt cổ nhung xanh của các hội viên Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Bàn. Mẫu nhãn hiệu được quy định tại Phụ lục I đính kèm quy chế này.
 2. Hội được đề cập trong Quy chế này là Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Bàn.
 3. Hội viên: là tất cả các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi & kinh doanh sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn tự nguyện tham gia và tuân thủ Điều lệ của Hội.
 4. Khu vực địa lý là khu vực chăn nuôi và kinh doanh sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn bao gồm 04 xã trên địa bàn Huyện Văn Bàn gồm: Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Liêm Phú và Chiềng Ken. Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn được đính kèm theo Phục lục II của Quy chế này.

Điều 4. Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể:

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Văn Bàn là chủ sở hữu Nhãn hiệu tập thể “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn”.

Địa chỉ tại: Tổ dân phố số 08, Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Điều 5. Sản phẩm mang Nhãn hiệu tập thể:

Sản phẩm Vịt cổ nhung xanh mang Nhãn hiệu tập thể bao gồm:

 • Con vịt cổ nhung xanh sống
 • Trứng vịt

 

Chương II

ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

 

Điều 6. Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho nhãn hiệu tập thể

Hội là tổ chức duy nhất được quyền đại diện cho các hội viên đứng ra thực hiện các thủ tục sau:

 1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho nhãn hiệu tập thể để sử dụng chung trong Hội.
 2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Điều 7. Phương thức sở hữu và quản lý nhãn hiệu tập thể

 1. Hội là tổ chức duy nhất được đại diện cho các hội viên thực hiện quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn”.
 2. Hội thống nhất quản lý việc sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể. Các hội viên chỉ có quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 8. Quyền hạn của cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể

 1. Ban hành các văn bản quản lý phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể và tổ chức hướng dẫn hội viên thực hiện các văn bản đã ban hành:
 2. a) Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn;
 3. b) Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn;
 4. c) Quy định về việc cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn;
 5. Lập quy hoạch, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức xây dựng, phát triển vùng chăn nuôi & kinh doanh sản phẩm Vịt cổ nhung xanh mang NHTT được bảo hộ theo quy hoạch được phê duyệt.
 6. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch dài hạn để quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể sao cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
 7. Tổ chức triển khai các hoạt động cấp, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định nêu tại Quy chế này;
 8. Tổ chức triển khai các hoạt động in ấn, cấp phát tem nhãn sử dụng trong Hội.
 9. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng và phát triển hệ thống thương mại phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm của hội viên.
 10. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để tập huấn kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình, phương pháp chăn nuôi, kinh doanh sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn; kiến thức về khai thác, sử dụng và quản lý nhãn hiệu tập thể… cho các hội viên.
 11. Thu phí sử dụng nhãn hiệu của hội viên và sử dụng phí đó vào phục vụ mục đích hoạt động chung của Hội theo quy định đã được toàn thể hội viên biểu quyết thông qua.
 12. Các nhiệm vụ khác phù hợp với điều lệ hoạt động của Hội và quy định của pháp luật.

Điều 9. Nội dung quản lý, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể

Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Ban chấp hành Hội có trách nhiệm phải thực hiện các nội dung quản lý, giám sát sau:

 1. Quản lý, giám sát các hoạt động khoanh vùng sản xuất của các nhóm chăn nuôi vịt cổ nhung xanh thuộc Hội.
 2. Quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể theo Quy trình kiểm soát sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn đạt tiêu chuẩn mang NHTT đã được công bố.
 3. Quản lý việc sử dụng tem nhãn, logo cho sản phẩm Vịt cổ nhung xanh theo đúng quy định về việc cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn.

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

CỦA HỘI VIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ

 

Điều 10. Điều kiện được sử dụng nhãn hiệu tập thể

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể:

 1. Là hội viên của Hội;
 2. Sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn được chăn nuôi trong khu vực địa lý tương ứng với NHTT & đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng theo Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn do Hội ban hành.
 3. Tuân thủ quy định về sử dụng tem, nhãn sản phẩm do Hội ban hành.
 4. Có hồ sơ đề nghị được sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Điều 11. Quyền của hội viên được sử dụng nhãn hiệu tập thể

 1. Được quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các hoạt động thương mại sản phẩm.
 2. Được quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 3. Được quyền cung cấp các tài liệu liên quan đến việc phát triển chăn nuôi và kinh doanh Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn.
 4. Được hưởng các lợi ích từ hoạt động đầu tư, hỗ trợ chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm của Hội mang lại.
 5. Được quyền giám sát các hoạt động quản lý, khai thác sử dụng nhãn hiệu của Ban chấp hành Hội và các hoạt động sử dụng nhãn hiệu của các hội viên khác.
 6. Được quyền tham gia, đề xuất các ý kiến liên quan đến việc quản lý, sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể.

Điều 12. Nghĩa vụ của hội viên được sử dụng nhãn hiệu tập thể

 1. Tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Vịt cổ nhung xanh Văn Bàn” cho sản phẩm Vịt cổ nhung xanh và các quy định khác liên quan đến quản lý và sử dụng Nhãn hiệu tập thể;
 2. Duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm được gắn nhãn hiệu tập thể theo đúng Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được Hội công bố;
 3. Sử dụng chính xác mẫu tem, nhãn, bao bì cho đúng sản phẩm Vịt cổ nhung xanh được gắn nhãn;
 4. Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển giao tem, nhãn cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của Hội.
 5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Hội theo các nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
 6. Nộp phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.

 

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN

ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ

 

Điều 13. Hành vi vi phạm Quy chế

Mọi hoạt động khai thác, sử dụng nhãn hiệu tập thể sau đây được xác định là hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể.

 1. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã được Hội công bố.
 2. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không tuân thủ Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm đã được Hội ban hành.
 3. Sử dụng tem, nhãn, bao bì không đúng với sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ.
 4. Sử dụng không đúng tem, nhãn, bao bì cho sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.
 5. Tự ý chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm cho người khác sử dụng.
 6. Tự ý thêm bớt các yếu tố làm sai lệch nhãn hiệu tập thể.
 7. Hội viên bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nhưng vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu.
 8. Không nộp lệ phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.
 9. Giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nhãn hiệu tập thể hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng xấu làm tổn hại đến uy tín, danh tiếng của Hội, của hội viên khác cũng như Nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ.

Điều 14. Nguyên tắc và hình thức xử lý

 1. Mọi hành vi vi phạm Quy chế này và pháp luật về sở hữu trí tuệ đều phải được xử lý kịp thời, công khai, bình đẳng và theo đúng Quy chế và phải được thông báo kết quả xử lý tới toàn thể Hội viên của Hội.
 2. Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau:
 3. Khiển trách;
 4. Cảnh cáo;
 5. Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể đã ban hành;
 6. Đình chỉ có thời hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể;

đ) Thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Ngoài việc xử lý vi phạm theo Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15. Thẩm quyền xử lý

 1. Ban chấp hành Hội được quyền áp dụng các hình thức xử lý nêu tại điểm a, b, c) và d) Khoản 2, Điều 12 của Quy chế này. Quyết định xử lý của Ban chấp hành Hội được thông qua khi được 2/3 số hội viên Ban lãnh đạo biểu quyết tán thành. Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Giám đốc Hội có quyền quyết định.
 2. Hội được quyền áp dụng các hình thức xử lý nêu tại điểm đ), khoản 2 Điều 12 của Quy chế này. Quyết định xử lý của Hội được thông qua khi được 2/3 số hội viên của Hội biểu quyết tán thành.

Điều 16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

 1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có tranh chấp, bất đồng hoặc phát hiện có hành vi vi phạm quy chế, các hội viên có thể khiếu nại, tố cáo với Ban chấp hành Hội hoặc Chủ tịch Hội để xem xét, giải quyết.
 2. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập thể phải được xem xét, giải quyết trên cơ sở Quy chế của Hội và pháp luật hiện hành có liên quan của Nhà nước.
 3. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể được thực hiện theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.
 4. Trường hợp vụ việc phức tạp, nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết, Hội sẽ có văn bản đề nghị hoặc văn bản chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

 1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, hội viên hoặc các bộ phận trực thuộc Hội tổng hợp để Ban chấp hành Hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Mọi sửa đổi về nội dung của Quy chế đều phải trình hội nghị toàn thể hội viên xem xét, quyết định.
 2. Trong quá trình thực hiện, Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn.
 3. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội lập thành văn bản và được ít nhất 2/3 số hội viên biểu quyết thông qua tại hội nghị toàn thể hội viên của Hội.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

Ban chấp hành Hội, các bộ phận trực thuộc của Hội và các hội viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.

   

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HUYỆN VĂN BÀN

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

?>